تماس با واحد پشتیابنی

+988132530634

ارسال فکس

+988132530634

همراه

+989304433751

آدرس:

همدان، خیابان مهدیه، انتهای کوچه شهید قاسمی، مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی همدان، شرکت پایا توانبش پویان

دفتر تهران: تهران، خیابان ولیعصر، تقاطع جمهوری، روبروی بانک ملی، کالا پزشکی پاستور نو

نظر خود را بگذارید

Please, insert your name
Please, insert your email
Please, insert the message